Văn bản pháp quy

Mẫu thông báo về việc chấp thuận/không chấp thuận về góp vốn,  mua cổ phần, mua lại phần vốn góp

Mẫu quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy phép đầu tư/ Giấy chứng nhận đăng ký thành lập Văn phòng điều hành 

Mẫu quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư 

Văn bản chấp thuận, từ chối đề nghị giãn tiến độ đầu tư

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng điều hành

Mẫu quyết định biện pháp bảo đảm thực hiện dự án đầu tư

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trường hợp điều chỉnh

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Văn bản quyết định chủ trương đầu tư của ubnd tỉnh

Văn bản thông báo thực hiện dự án đầu tư

Pages