Văn bản pháp quy

Tổ chức thành lập và hoạt động ở Việt Nam có tỷ lệ tham gia góp vốn của bên nước ngoài trên 49% vốn điều lệ.

Tổ chức, cá nhân có hoạt động đấu thầu không thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 của Thông tư này được chọn áp dụng việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu...

Đối tượng áp dụng của Nghị định này bao gồm: cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư và...

thong-tu-16-2015-tt-bkhdt

Thông tư Số: 16/2015/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.
 

 nghi-dinh-118-2015-ndcp

Nghị định 118/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hưỡng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
 

THÔNG TƯ Số 09/2016/TT-BKHĐT : Hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài taị Việt Nam

 

Bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Văn bản đề xuất dự án đầu tư ra nước ngoài

Bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Pages