Ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

Những đối tượng nào được phép ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài ? Nguyên tắc ủy thác đầu tư ra nước ngoài là gì ? Điều kiện để ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài như thế nào ? Việt Luật xin chia sẻ tới quý khách, thành viên toàn bộ nội dung về vấn đề này cụ thể như sau:

uy-thac-dau-tugian-tiep-ra-nuoc-ngoai

Hỗ trợ tư vấn pháp lý trực tuyến : 0965.999.345

 Cơ sở pháp lý :

 •  Điều 18, Điều 19, Điều 20 Nghị định 135/2015/NĐ-CP

Ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

 Đối tượng được phép ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

 • Tổ chức kinh tế chỉ được đầu tư gián tiếp ra nước ngoài thông qua hình thức ủy thác đầu tư cho các tổ chức được phép nhận ủy thác đầu tư quy định tại Điều 21 Nghị định này, trừ các đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 19 Nghị định này.

 Nguyên tắc ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

 • Tổ chức ủy thác chỉ được ủy thác tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài vào các công cụ đầu tư quy định tại Điều 8 Nghị định này.
 • Việc ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài phải được lập thành hợp đồng ủy thác đầu tư, trong đó phải quy định rõ số tiền ủy thác, thời hạn ủy thác, công cụ đầu tư, quyền và nghĩa vụ của các bên phù hợp với quy định tại Nghị định này và các quy định khác của pháp luật liên quan.
 • Đồng tiền sử dụng để ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài phải là ngoại tệ.
 • Trường hợp tổ chức tự doanh đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài này còn hiệu lực, tổ chức tự doanh không được thực hiện ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài thông qua tổ chức nhận ủy thác.

Điều kiện để ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
Để được ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, tổ chức kinh tế phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có lãi trong 05 năm liên tục liền trước năm thực hiện ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài được thể hiện trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập bởi các tổ chức kiểm toán độc lập và không có ý kiến ngoại trừ trọng yếu theo quy định của Bộ Tài chính (không áp dụng đối với quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán).
 • Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, không có nợ thuế đối với ngân sách nhà nước.
 • Có tài liệu chứng minh về nguồn ngoại tệ trên tài khoản để ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài là ngoại tệ tự có.
 • Có phương án đầu tư gián tiếp ra nước ngoài được cấp có thẩm quyền của tổ chức kinh tế (đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, hội đồng thành viên và tương đương) hoặc cấp có thẩm quyền khác thông qua theo quy định của pháp luật.
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước (đối với trường hợp tổ chức ủy thác là tổ chức kinh tế có sở hữu vốn nhà nước).

Hỗ trợ tư vấn pháp lý doanh nghiệp và thủ tuc, hồ sơ đầu tư trực tiếp ra nước ngoài , quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tận tình nhất, tiết kiệm chi phí nhất