Trình tự, thủ tục hồ sơ thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Mới đây ngày 18/4/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài, Thực hiện quy định tại Điều 24 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2014 cũng như triển khai thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nươc ngoài. Vậy đối tượng áp dụng của Thông tư này là gì ? Trình tự, thủ tục thục hiện được tiến hành như thế nào ? Việt Luật xin chia sẻ về nội dung này cụ thể như sau:

cac-buoc-ve-thanh-lap-doanh-nghiep-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai

Chuyên viên tư vấn pháp lý đầu tư nươc ngoài : 0965.999.345

Căn cứ pháp lý:

  •  Điều 24 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP
  •  Luật Đầu tư năm 2013
  •  Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP
  •  Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT

Đối tượng áp dụng Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT bao gồm :

 Trình tự, thủ tục hồ sơ thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài áp dụng cho cơ chế liên thông.
 Đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, cơ chế liên thông được thực hiện qua hình thức liên thông điện tử thông qua việc sử dụng Hệ thống thông tin xử lý liên thông với các bước thực hiện như sau:

  • Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký đầu tư
  • Bước 2: Bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký đầu tư và Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét tính hợp lệ của hồ sơ
  • Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và gửi thông tin sang Cơ quan đăng ký kinh doanh
  • Bước 4: Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp và chuyển Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tới Bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký đầu tư
  • Bước 5:Bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký đầu tư trả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư

so-do-mo-ta-trinh-tu-thuc-hien-co-che-lien-thong

Trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế liên thông trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp cũng như trường hợp điều chỉnh đồng thời nội dung đăng ký đầu tư và nội dung đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Điều 7 và Điều 8 của Thông tư.