Tổng hợp mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư:

Tư vấn Việt Luật chia sẻ tới quý khách, quý thành viên mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo  đó các dự án sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, thực hiện các mẫu báo cáo theo thông tư này; những vấn đề khác biệt do đặc thù của việc sử dụng nguồn vốn này, thực hiện theo quy định của pháp luật về sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà đầu tư nước ngoài. Vậy nội dung cụ thể được thể hiện như sau:

 

mau-bao-cao-giam-sat-du-an-dau-tu

Chuyên viên tư vấn pháp lý đầu tư nước ngoài: 090.696.8998

Cơ sở pháp lý :

 • Nghị định số 84/2015/NĐ-CP
 • Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT 
 • Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014
 • Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
 • Luật Đầu tư 
 • Nghị định số 116/2008/NĐ-CP

Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư

Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng, cả năm:

 

 • Mẫu số 01: Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng, cả năm.

Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước, bao gồm:

 

 • Mẫu số 02: Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi khởi công dự án;
 • Mẫu số 03: Báo cáo giám sát, đánh giá tình hình thực hiện dự án đầu tư quý, 6 tháng, cả năm;
 • Mẫu số 04: Báo cáo giám sát, đánh giá khi điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Mẫu số 05: Báo cáo giám sát, đánh giá kết thúc đầu tư;
 • Mẫu số 06: Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ 6 tháng, cả năm trong giai đoạn khai thác, vận hành.

Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, bao gồm:

 

 • Mẫu số 07: Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi khởi công dự án;
 •  Mẫu số 08: Báo cáo giám sát, đánh giá tình hình thực hiện dự án đầu tư quý, 6 tháng, cả năm;
 • Báo cáo giám sát, đánh giá khi điều chỉnh dự án đầu tư (Thực hiện theo Mẫu số 04: Báo cáo giám sát, đánh giá khi điều chỉnh dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước);
 • Mẫu số 09: Báo cáo giám sát, đánh giá kết thúc đầu tư (Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi khai thác vận hành đối với dự án nhóm C);
 • Mẫu số 10: Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ 6 tháng, cả năm trong giai đoạn khai thác, vận hành.

Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác, bao gồm

 

 • Mẫu số 11: Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi khởi công dự án (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư);
 • Mẫu số 12: Báo cáo giám sát, đánh giá tình hình thực hiện dự án đầu tư 6 tháng, cả năm;
 • Mẫu số 13: Báo cáo giám sát, đánh giá kết thúc đầu tư (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư);
 • Mẫu số 14: Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ 6 tháng, cả năm trong giai đoạn khai thác, vận hành.

Mẫu báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công, bao gồm

 

 • Mẫu số 15: Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công quý, 6 tháng, cả năm của Kho bạc nhà nước cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Mẫu số 16: Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công quý, 6 tháng, cả năm của Kho bạc nhà nước Trung ương.

Mẫu báo cáo giám sát đầu tư của cộng đồng

 

 • Mẫu số 17: Báo cáo giám sát định kỳ 6 tháng, cả năm của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.