Thông tư Số: 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

Luật đầu tư 2013 ra đời là bước đột phá trong khâu quản lý của nhà nước ta trong lĩnh vực này. tạo tiền đề cho sự phát triển và cơ chế mở cửa thông thoáng của pháp luật đối với các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó việc thực hiện ưu đãi đầu tư theo Luật đầu tư cũng được trú trọng vì thế Thông tư Số: 83/2016/TT-BTC có hiệu lực . Vậy thông tư này có nội dung như thế nào ? Việt Luật xin chia sẻ với quý khách, quý nhà đầu tư vấn đề này cụ thể như sau:

ching-sach-uu-dao-dau-tu
 

Cơ sở pháp lý :

 • Luật Đầu tư số 67/2014/QH13
 • Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12
 • Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 
 • Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11
 • Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12
 •  Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006
 •  Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 
 •  Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 
 •  Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015
 •  Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 
 •  Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 01/7/2011 
 •  Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013
 •  Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013
 •  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 83/2016/TT-BTC 

 • Thực hiện ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp ( Thuế TNDN )
 • Thực hiện ưu đãi về thuế nhập khẩu
 • Thực hiện ưu đãi về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
 • Ưu đãi về tiền thuê đất, tiền sử dụng đất quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP

Đối tượng áp dụng của Thông tư 83/2016/TT-BTC 

 • Dự án đầu tư, doanh nghiệp hoặc tổ chức quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 15 Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Điều 16 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP.
 • Nhà đầu tư; cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân liên quan đến thực hiện ưu đãi đầu tư hướng dẫn tại Thông tư  83/2016/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện thủ  tục ưu đãi

 • Hướng dẫn thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp : Điều 4 Thông tư Số: 83/2016/TT-BTC 
 • Hướng dẫn về ưu đãi thuế nhập khẩu : Điều 5 Thông tư Số: 83/2016/TT-BTC 
 • Hướng dẫn về ưu đãi thuế sử dụng đất phi nông nghiệp : Điều 6 Thông tư Số: 83/2016/TT-BTC 

 

Tags: