THÔNG TƯ Số 09/2016/TT-BKHĐT : Hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài taị Việt Nam

Với mục đích quy định về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tới các Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến hoạt động đầu tư nước ngoài gồm các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cơ quan đăng ký đầu tư, các cơ quan có chức năng quản lý nhà nước về đầu tư theo pháp luật đầu tư; Các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, dự án có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Ngày 14/08/2016 Thông tư Số: 09/2016/TT-BKHĐT chính thức có hiệu lực thi hành. Tư vấn Việt Luật xin gửi tới quý khách, quý nhà đầu tư toàn bộ nội dung của thông tư này để quý khách tiện tham khảo và tải về như sau:
 
thong-tu-09-2016-tt-bkhdt
Căn cứ pháp lý:
Nội dung chủ yếu của Thông tư Số: 09/2016/TT-BKHĐT bao gồm:
 • Mục đích theo dõi, kiểm tra và đánh giá hoạt động đầu tư nước ngoài
 • Nguyên tắc theo dõi, kiểm tra và đánh giá hoạt động đầu tư nước ngoài
 • Thẩm quyền theo dõi, kiểm tra và đánh giá hoạt động đầu tư nước ngoài
 • Nội dung theo dõi dự án có vốn đầu tư nước ngoài
 • Cách thức tiến hành theo dõi dự án có vốn đầu tư nước ngoài
 • Nội dung kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài
 • Nội dung kiểm tra tổ chức kinh tế, dự án có vốn đầu tư nước ngoài
 • Lập, Điều chỉnh và thông báo kế hoạch kiểm tra định kỳ
 • Kiểm tra thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về Đầu tư nước ngoài
 • Báo cáo kết quả kiểm tra
 • Quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm tra
 • Trách nhiệm tổ chức thực hiện đánh giá dự án có vốn đầu tư nước ngoài
 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2016/TT-BKHĐT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG TÁC THEO DÕI, KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài;

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài như sau:

Chương I

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi Điều chỉnh

Thông tư này quy định về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến hoạt động đầu tư nước ngoài gồm các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cơ quan đăng ký đầu tư, các cơ quan có chức năng quản lý nhà nước về đầu tư theo pháp luật đầu tư;