Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực phân phối và xuất nhập khẩu hàng hóa

Nhà đầu tư nước ngoài thuộc các nước, vùng, lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thành lập doanh nghiệp trong lĩnh vực phân phối tại Việt Nam phải phù hợp với lộ trình đã cam kết theo quy định tại Luật Đầu tư 2005. Nghị định 108/2006/NĐ-CP Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM (Quyết định 10), Nghị định số 23/2007/NĐ-CP (Nghị định 23), Thông tư số 09/2007/TT-BTM (Thông tư 09), Thông tư số 05/2008/TT-BTM, Công văn số 4422/BCT-KH và Công văn số 6656/BCT-KH.

thanh-lap-cong-ty-linh-vuc-xuat-nhap-khau

Để được tiến hành xuất, nhập khẩu hay phân phối hàng hóa tại Việt Nam, các doanh nghiệp FDI căn cứ và lộ trình vốn góp, tình hình tài chính, ngành nghề hoạt động của doanh nghiệp mình để xin cấp giấy phép cho các hoạt động này tại cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền.
Thông tư 08 quy định doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được tiến hành các hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo quy định của Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan. 

Đối với quyền xuất khẩu, Thông tư 08 đã chỉ rõ rằng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được mua hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu với điều kiện hàng hóa này đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và nghĩa vụ tài chính khác. Tuy nhiên, chỉ được trực tiếp mua hàng hóa của thương nhân Việt Nam có đăng ký kinh doanh hoặc có quyền nhập khẩu, quyền phân phối hàng hóa đó để xuất khẩu. So với quy định cũ, quy định này đã chỉ ra đối tượng cụ thể mà doanh nghiệp FDI có quyền mua hàng hóa là thương nhân Việt Nam đồng thời quy định doanh nghiệp FDI không được tổ chức mạng lưới mua gom hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu, bao gồm việc mở địa điểm để mua gom hàng hóa xuất khẩu.

Đối với quy định về quyền nhập khẩu thì trong trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nếu có quyền nhập khẩu nhưng chưa có quyền phân phối thì chỉ được trực tiếp bán hàng nhập khẩu cho đối tượng là thương nhân Việt Nam có đăng ký kinh doanh hoặc có quyền xuất khẩu, quyền phân phối hàng hóa đó.

Với Thông tư 08, các doanh nghiệp FDI sẽ chủ động hơn rất nhiều với kế hoạch kinh doanh của mình. Và để đảm bảo quyền xuất khẩu thì hàng hóa phải đảm bảo điều kiện đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo quy định và khi xuất khẩu hàng hoá nhập khẩu, doanh nghiệp phải chịu thuế xuất khẩu (nếu có) đối với hàng hóa đó.  
Thông tư mới còn quy định việc lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được xem xét từng trường hợp cụ thể căn cứ vào việc kiểm tra nhu cầu kinh tế của địa bàn nơi đặt cơ sở bán lẻ theo các tiêu chí: số lượng các cơ sở bán lẻ, sự ổn định của thị trường, mật độ dân cư và quy mô của địa bàn cấp quận, huyện nơi dự kiến đặt cơ sở bán lẻ.   
1. Về thủ tục đầu tư. 
Nếu nhà đầu tư chỉ đăng ký chức năng nhập khẩu thì chỉ cần áp dụng thủ tục đăng ký đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Nếu nhà đầu tư thực hiện chức năng phân phối thì phải thực hiện thủ tục thẩm tra dự án đầu tư.
2. Về điều kiện đầu tư.
 Để đăng ký chức năng nhập khẩu và phân phối, Nhà đầu tư phải thỏa mãn các tiêu chí tối thiều sau:
(a) Phải là Pháp nhân;
(b) Pháp nhân này phải có kinh nghiệm hoạt động thương mại. Chứng minh bằng cách trong GCN ĐKKD/Điều lệ của Pháp nhân có chức năng thương mại, thực tế đã hoạt động thông qua các Hợp đồng, Tờ khai Hải quan, Giấy phép được hoạt động …;
(c) Vốn Điều lệ của Công ty dự định được thành lập tại Việt Nam phải đủ để thực hiện chức năng nêu trên. 
3. Về thời hạn cấp phép: 
Khoảng sáu mươi (60) ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ; 
4.Phí và lệ phí: Theo biểu phí của Bộ tài chính ban hành