Tag Archives: điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, có thể sẽ phát sinh một số thay đổi liên quan đến dự án mà chúng ta cần phải thay đổi cả trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp trước đó. Nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư về mặt pháp lý, […]