Phân biệt giấy chứng nhận đầu tư và giấy đăng ký kinh doanh

1. Giấy chứng nhận đầu tư là giấy phép hoạt động do cơ quan thẩm quyền ban hành cho các tổ chức/cá nhân có đủ điều kiện. thường được cấp gắn liền với dự án đầu tư và áp dụng phần lớn cho các tổ chức/cá nhân có yếu tố nước ngoài.
Phân biệt giấy chứng nhận đầu tư và giấy đăng ký kinh doanh2. Giấy đăng ký kinh doanh: là giấy phép hoạt động kinh doanh được cơ quan thẩm quyền cấp cho các tổ chưc. cá nhân khi đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo luật định.
3. Giống nhau: cùng là giấy phép kinh doanh - tức theo đó thì đối tương được cấp giấy có đủ điều kiện để hoạt động về mặt pháp lý. cơ quan cấp: UBND thành phố/tỉnh(Sở kế hoạch thuộc UBND);
4. Khác nhau:
- Giấy chứng nhận đầu tư: kèm theo dự án và quy mô vốn - cả doanh nghiệp trong và ngoài nước, phần lớn cho doanh nghiệp nước ngoài - do đó luật điều chỉnh có thêm Luật đầu tư
- Giấy phép kinh doanh: không hạn chế ngoại trừ kinh doanh ngành nghề có điều kiện; áp dụng đối với các doanh nghiệp trong nước - luật điều chỉnh: chủ yếu luật doanh nghiệp