Mẫu tờ khai đề nghị cấp tài khoản cho doanh nghiệp

Để có thể đăng ký tạo tài khoản doanh nghiệp, dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thì doanh nghiệp, tổ chức cần phải thực hiện đăng ký như thế nào? Việt Luật xin giới thiệu tới quý khách mẫu phiếu đăng ký tạo tài khoản doanh nghiệp, dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cụ thể như sau:

Tải mẫu phiếu đăng ký tạo tài khoản: Tại đây

dang-ky-tao-tai-khoan-doanh-nghiep-du-an-dau-tu-nuoc-ngoai

Chuyên viên tư vấn trợ giúp pháp lý : 090.696.8998

      PHIẾU ĐĂNG KÝ TẠO TÀI KHOẢN 
DOANH NGHIỆP, DỰ ÁN CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: …(tên cơ quan cấp GCNĐT) ……………………

 

 

Tên doanh nghiệp: _____________________________________________

Số GCNĐT/GP thành lập:__________________ Ngày cấp: ___ /___/_____   

Địa chỉ trụ sở chính:____________________________________________

Mã số thuế:___________________________________________________

Đại diện theo pháp luật:______________________ Chức vụ: ___________   

Email:____________________________ Điện thoại: __________________

Tên cán bộ được phân công tiếp nhận tài khoản: ……………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………….

Email: ………………………………………..Điện thoại: ……………………….

____________________________________________________________

Text Box: Phần dành cho cơ quan quản lý (doanh nghiệp không điền):<br />
Tên truy cập báo cáo doanh nghiệp:___________________________________<br />
Mật khẩu truy cập lần đầu: _______________________________________<br />
(Tên truy cập và mật khẩu sẽ được gửi cho cán bộ được phân công tiếp nhận tài khoản bằng email. Doanh nghiệp có trách nhiệm thay đổi mật khẩu trong vòng 48h kể từ khi nhận được tài khoản và  và bảo mật mật khẩu của mình)<br />

 

 

Các dự án ĐTNN mà doanh nghiệp tham gia:

 

Dự án 1:

Tên dự án: ___________________________________________________

Số GCNĐT/GP:_______________________ Ngày cấp: ___  /____/_______   

Địa điểm thực hiện dự án:________________________________________

 

Dự án 2:

Tên dự án: ___________________________________________________

Số GCNĐT/GP:_______________________ Ngày cấp: ___  /____/_______   

Địa điểm thực hiện dự án:________________________________________

………………..

       

 

 

………….., ngày ….. tháng ….. năm ……

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu)