Luật Đầu tư công

Phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu tư công là gì ? Đối tượng áp dụng và phạm vi quốc tế của Luật này được thể hiện như thế nào ? Tư vấn Việt Luật xin hỗ trợ quý khách hàng, quý doanh nghiệp, tổ chức vấn đề này cụ thể như sau:

luat-dau-tu-cong

Chuyên viên tư vấn pháp lý : 090.696.8998

Căn cứ pháp lý :

Phạm vi điều chỉnh của Luật đầu tư công :

 • Luật đầu tư công  này quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý nhà nước về vốn  đầu tư công; quyền, nghĩa vụ & trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công

Đối tượng áp dụng của Luật Đầu tư công :

 • Luật Đầu tư công  áp dụng đối với tổ chức, cơ quan, cá nhân tham gia & có liên quan đến hoạt động đầu tư công, quản lý & sử dụng vốn đầu tư công.

Điều ước quốc tế & thỏa thuận quốc tế:

 • Việc sử dụng, quản lý  vốn đầu tư công, hoạt động đầu tư công phải tuân thủ quy định của Luật 49/2014/QH13 và quy định khác của pháp luật có liên quan đến đầu tư công
 • Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật 49/2014/QH13 thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế đó.
 • Việc thực hiện dự án, chương trình đầu tư công tại nước ngoài tuân thủ các quy định của điều ước quốc tế mà  Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế giữa bên Việt Nam với bên nước ngoài.

Một sô thuật ngữ chuyên nghành trong đầu tư công

 • Chủ đầu tư công là tổ chức , cơ quan được giao quản lý dự án đầu tư công.
 • Chủ chương trình là tổ chức, coq quan được giao chủ trì quản lý chương trình đầu tư công.
 • Dự án đầu tư công là dự án đầu tư sử dụng toàn bộ & một phần vốn đầu tư công.
 • Đầu tư công là hoạt động đầu tư của Nhà nước vào các dự án, chương trình  xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đầu tư vào các dự án & chương trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
 • Hoạt động đầu tư công bao gồm lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư; lập, thẩm định,dự án đầu tư công, quyết định chương trình ; lập, thẩm định & phê duyệt, giao, triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công; sử dụng và quản lý vốn đầu tư công ; Kiểm tra, theo dõi và đánh giá , thanh tra kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư .
 • Kế hoạch đầu tư công là một tập hợp các định hướng, mục tiêu,  danh mục chương trình, dự án đầu tư công;phương án phân bổ vốn;  cân đối nguồn vốn đầu tư công, các giải pháp huy động nguồn lực và triển khai thực hiện đầu tư công.

Các lĩnh vực chủ yếu trong đầu tư công:

 • Đầu tư và hỗ trợ hoạt động cung cấp dich vụ , sản phẩm công ích.
 • Đầu tư của Nhà nước tham gia triển khai dự án theo hình thức hợp tác công tư.
 • Đầu tư dự án, chương trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.
 • Đầu tư phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội.

Tổng hợp mẫu báo cáo giám sát đánh giá đầu tư

Luật Đầu tư công : Tải ở đây