Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế tại Việt Nam.

Trong những năm trở lại đây các nhà đầu tư nước ngoài đang chuyển mình rót vốn liên tiếp vào các thị trường tiềm năng, đặc biệt là Việt Nam. Để có thể thu hút nguồn vốn hiệu quả và chiến lược nhà nước ta đã có những chính sách mở hết sức thông thoáng. Bên cạnh đó không thể tránh khỏi những tranh chấp hay khiếu nại liên quan đến các nhà đầu tư quốc tế. Vậy chính sách để chính phủ có thể giải quyết tranh chấp về đầu tư quốc tế như thế nào ? Việt Luật xin chia sẻ tới quý khách, quý nhà đầu tư toàn bộ nội dung về vấn đề này cụ thể như sau:

giai-quyet-tranh-chap-dau-tu-quoc-te

Chuyên viên tư vấn pháp lý : 0965.999.345

Cơ sở pháp lý ban hành:

 • Quyết định Số: 04/2014/QĐ-TTg 
 • Luật tổ chức Chính phủ 
 • Nghị định số 22/2013/NĐ-CP
 • Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế tại Việt Nam
Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
Phạm vi điều chỉnh

 •  Quy chế này quy định về nhiệm vụ, quyền hạn & quy trình phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp cá nhân có liên quan trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế tại trọng tài quốc tế hoặc cơ quan tài phán nước ngoài có thẩm quyền, bao gồm cả việc thuê luật sư tư vấn trực tiếp hay gián tiếp, chuyên gia kỹ thuật, mời nhân chứng & cơ chế tài chính phục vụ giải quyết việc tranh chấp đầu tư quốc tế tại trọng tài quốc tế hoặc cơ quan tài phán nước ngoài có thẩm quyền.

Đối tượng áp dụng

 • Quy chế được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp cá nhân liên quan đến giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế tại trọng tài quốc tế hoặc cơ quan tài phán nước ngoài có thẩm quyền nhằm bảo vệ quyền lợi & lợi ích hợp pháp của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa  Việt Nam, cơ quan nhà nước Việt Nam.

Nguyên tắc và nội dung phối hợp giữa chính phủ Việt Nam và cơ quan giải quyết tranh chấp quốc tế:
Nguyên tắc phối hợp:

 • Cơ quan chủ trì & Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có nghĩa vụ  phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế Chính xác, đồng bộ , chủ động  kịp thời, hiệu quả theo quy định tại Quy chế này & quy định của pháp luật Việt Nam để bảo vệ một cách  tối đa quyền lợi & lợi ích hợp pháp của Chính phủ , cơ quan nhà nước Việt Nam.
 • Cơ quan chủ trì & Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu nghĩa vụ  trước pháp luật về hậu quả phát sinh do không phối hợp hoặc là phối hợp không đáp ứng yêu cầu quy định 
 • Cơ quan chủ trì & Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm giữ bí mật Nhà nước, bí mật thông tin trong quá trình phục vụ giải quyết tranh chấp theo quy định tố tụng giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế cụ thể & quy định của pháp luật.

Nội dung phối hợp:

 • Việc phối hợp giữa Cơ quan chủ trì & Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế bao gồm các nội dung cơ bản  sau đây:
 • Giải quyết khiếu nại, hòa giải, thương lượng, tham vấn các bất đồng, mâu thuẫn với Nhà đầu tư nước ngoài.
 • Xây dựng & thực hiện kế hoạch, chiến lược  giải quyết vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế.
 • Cung cấp thông tin,chứng từ hồ sơ & tài liệu liên quan phục vụ giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.
 • Cử người có đủ năng lực của tổ chức, cơ quan mình tham gia giải quyết vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế khi được Cơ quan chủ trì yêu cầu tham gia
 • Thực hiện công việc liên quan đến giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế trong giai đoạn tố tụng của trọng tài quốc tế hoặc cơ quan tài phán nước ngoài có thẩm quyền.
 • Thực hiện, phối hợp xử lý  nội dung liên quan đến thi hành phán quyết, quyết định của trọng tài quốc tế & của cơ quan tài phán nước ngoài có thẩm quyền quyết định