Giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Vì một lý do nào đó nhà đầu tư nước ngoài muốn chấm dứt hoạt động tại Việt Nam, thủ tục giải thể đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài tương đối phức tạp. Với kinh nghiệm về thời gian cũng như thực tiễn trong lĩnh vực này công ty Việt Luật hy vọng sẽ hỗ trợ quý khách hàng với thủ tục nhanh gọn và chi phí hợp lý.  
 

Dịch vụ giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
1. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:     
- Biên bản họp;  
- Quyết định giải thể phải có các nội dung chủ yếu như sau: tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; lý do giải thể; Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 6 tháng kể từ ngày thông qua quyết định giải thể; Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định của Tòa án tuyên bố giải thể doanh nghiệp (nếu có); 
- Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (
THÔNG TƯ SỐ 01/2013/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư). 
- 03 số báo liên tiếp về việc giải thể doanh nghiệp đăng trên báo điện tử hoặc báo viết gồm các nội dung: Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư, ngày cấp, nơi cấp. Báo đăng xong để nguyên tờ không cắt rời, không photo. 
- Bản chính Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư;  
- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
- Giấy xác nhận của cơ quan Thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế;
- Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;
- Giấy xác nhận của cơ quan Công an về việc hủy con dấu.
- Doanh nghiệp nộp kèm các văn bản của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội; Tổng cục Hải quan và Bảo hiểm xã hội Thành phố xác nhận doanh nghiệp không còn nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm các loại.   
- Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh hoặc văn phòng đại diện, thì kèm theo hồ sơ giải thể doanh nghiệp nộp kèm theo hồ sơ giải thể chi nhánh, VPĐD. 
2. Quy trình và thủ tục giải thể
- Số lượng hồ sơ nộp: 03 bộ hồ sơ gốc được đóng thành quyển
- Cơ quan tiếp nhân hồ sơ: Phòng Đầu tư nước ngoài của Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh/ thành phố. 
- Thời gian có thông báo giải thể kế từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ. 
Lưu ý:
- Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, tất cả các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp. 
3. Các hoạt động bị cấm khi giải thể doanh nghiệp
Kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp, nghiêm cấm doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp thực hiện các hoạt động sau đây:
- Cất giấu, tẩu tán tài sản;
- Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ;
- Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp;
- Ký kết hợp đồng mới không phải là hợp đồng nhằm thực hiện giải thể doanh nghiệp;
- Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản; 
- Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực;  
- Huy động vốn dưới mọi hình thức khác.  

 4. Phí dịch vụ: 4.000.000 VND (bốn triệu đồng)