Điều chỉnh tăng vốn giấy chứng nhận đầu tư

Do nhu cầu phát triển mở rộng quy mô kinh doanh, công ty có vốn đầu tư nước ngoài cần tăng vốn đầu tư công ty Việt Luật cung cấp dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp FDI như sau:   

dieu-chinh-tang-von-giay-chung-nhan-dau-tu

1. Hồ sơ đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong giấy chứng nhận đầu tư bao gồm:    
-    Văn bản đăng ký/ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận tư;
-    Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đầu tư hiện tại;
-    Bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký theo mẫu;
-    Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
-    Bản sửa đổi, bổ sung của điều lệ doanh nghiệp;
-    Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu có);
-    Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư đến thời điểm đăng ký điều chỉnh tăng vốn đầu tư. 
-    Hợp đồng liên doanh (Đối với công ty liên doanh)
-    03 số báo về việc thành lập công ty;
-    Biên bản và quyết định điều chỉnh tăng vốn của nhà đầu tư;
-    Giấy tờ chứng minh khả năng góp vốn của nhà đầu tư đối với số vốn tăng;

2.    Lệ phí dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (thay đổi giấy chứng nhận đầu tư)  
o    Biểu phí, lệ phí nhà nước: Theo biểu phí của bộ tài chính
o    Phí dịch vụ: 5.000.000 VNĐ (năm triệu đồng)  

3. Thời gian thực hiện: 15 ngày làm việc đối với dự án không thẩm tra, 45 – 60 ngày làm việc đối với dự án thẩm tra.  
   
4. Công ty Việt Luật cam kết:   
-    Đảm bảo tính chính xác về nội dung và thời gian thực hiện công việc;
-    Cung cấp văn bản pháp luật liên quan theo yêu cầu;
-    Tư vấn miễn phí sau khi điều chỉnh dự án đầu tư.