ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Việt Luật giới thiệu tới quý khách, quý nhà đầu tư toàn văn bản đề xuất dự án đầu tư ra nước ngoài Mẫu số 2 (Áp dụng đối với dự án thuộc diện Thủ tướng Chính phủ/Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư) với nội dung cụ thể như sau:

tu-van-dau-tu-ra-nuoc-ngoai

Mẫu số 2
(Áp dụng đi với dự án thuộc diện Thủ tướng Chính phủ/Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư)

Đ XUẤT DỰ ÁN ĐU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

 

[01]

Nhà/các nhà đầu tư đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoàivà giải trình về dự án đầu tư ra nước ngoài với nội dung như sau:

[02]

1. Nhà đầu tư

- Tên nhà đầu tư thứ 1

- Tên nhà đầu tư thứ 2

- ..... (Tên nhà đầu tư tiếp theo (nếu có)

(Chỉ yêu cầu ghi tên, không cần ghi các thông tin khác).

[03]

2. Tên dự án/tổ chức thành lập ở nước ngoài:….…….…….……….…….…….……

[04]

Tên giao dịch:….…….…….……….…….…….……….…….…….……….…….……..

[05]

3. Địa chỉ trụ sở:….…….…….……….…….…….……….…….…….…………………

[06]

Địa điểm thực hiện dự án đầu tư:….…….…….……….…….…….……….…….……

[07]

4. Mục tiêu hoạt động:

Quy mô dự án:….…….…….……….…….…….……….…….…….……….…….…….

[08]

5. Vốn đầu tư:

5.1. Tổng vốn đầu tư của dự án đầu tư tại nước ngoài là ……. (bằng chữ) đô la Mỹ, tương đương…….(bằng chữ) đồng Việt Nam, tương đương …….(bằng chữ) đồng tiền nước tiếp nhận đầu tư (nếu có).

5.2. Vốn đầu tư ra nước ngoài của nhà/các nhà đầu tư tại Việt Nam là …….. (bằng chữ) đô la Mỹ, tương đương (bằng chữ) đồng Việt Nam, tương đương …….. (bằng chữ) đồng tiền nước tiếp nhận đầu tư (nếu có), trong đó:

[09]

Vốn góp của nhà đầu tư tại Việt Nam (Bảng mẫu- Phụ lục).

[10]

Giải trình về nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài: Dự kiến tiến độ góp vốn, nguồn vốn đầu tư, huy động vốn (theo bảng mẫu): …….…….…….…….…….

[11]

6. Tiến độ thực hiện hoạt động đầu tư của dự án dự kiến kể từ ngày được cấpGiấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài:

[12]

7. Lao động: Dự án dự kiến sử dụng tổng số …… lao động; trong đó có ……. lao động Việt Nam đưa ra nước ngoài.

8. Các giải pháp về cung cấp nguyên, nhiên, vật liệu đáp ứng nhu cầu dự án; trong đó việc cung cấp từ Việt Nam (nếu có):

…….…….…….…….…….…….…….…….….…….…….…….…….…….…….…………

[13]

9. Quy trình công nghệ chủ yếu và phương án mua sắm máy móc thiết bị:………..

10. Đánh giá sự cần thiết phải đầu tư ra nước ngoài:………..………..………..

[14]

11. Đánh giá hiệu quả kinh tế và thực hiện nghĩa vụ tài chính (Bảng mẫu - Phụ lục)

12. Đánh giá chung về hiệu quả kinh tế, dự kiến khả năng và thời gian thu hồi vốn đầu tư:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

13. Kiến nghị của nhà đầu tư (nếu có):

14. Nhà đầu tư cam kết: Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, tính chính xác của nội dung hồ sơ và hiệu quả đầu tư của dự án.

 

 

Làm tại …….., ngày….tháng…..năm….
Nhà đầu tư
Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)