Đầu tư ra nước ngoài 2017

 

Hiện nay việc các nhà đầu tư trong nước có ý định mở rộng thị phần đầu tư và tiềm kiếm thị trường thì việc đầu tư ra nước ngoài là điều tất yếu. Vậy nhà nước ta đã có những chính sách gì để có tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể dễ dàng về vấn đề pháp lý và hoạt động hiệu quả . Nghị định Số: 83/2015/NĐ-CP là bước đột phá quan trọng đưa ra đầy đủ và phạm vi điều chỉnh đầy đủ của vấn đề đầu tư ra nước ngoài. Việt Luật xin chia sẻ với quý khách , quý nhà đầu tư nội dung cơ bản về Nghị định này cụ thể như sau:

 

dau-tu-ra-nuoc-ngoai

( Ảnh minh họa ) 

Cơ sở pháp lý :

 • Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
 •  Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;
 •  Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị
 • Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài đượcc chính phủ ban hành

Phạm vi điều chỉnh 

 • Nghị định Số: 83/2015/NĐ-CP  quy định cụ thể về hoạt động đầu tư ra nước ngoài nhằm mục đích giao thương; thủ tục đầu tư ra nước ngoài & quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo hình thức quy định tại các Điểm a, điểm b,  điểm c và  điểm đ Khoản 1 Điều 52 của Luật Đầu tư.
 • Hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí & hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo  quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 52 của Luật Đầu tư thực hiện theo Nghị định khác của Chính phủ.
 • Trường hợp nhà đầu tư trong nước đề nghị đầu tư ra nước ngoài theo hình thức quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 52 của Luật Đầu tư mà pháp luật nước Cộng hào xã hội chủ nghĩa Việt Nam chưa có quy định thì Thủ tướng xem xét, giải quyết ,quyết định trên cơ sở đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đối tượng áp dụng
Nhà đầu tư trong nước bao gồm:

 • Tổ chức kinh tế, doanh nghiệp thành lập & hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 2014;
 • Liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã thành lập & hoạt động theo quy định tại Luật Hợp tác xã 2012;
 • Tổ chức tín dụng được thành lập & hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng 2015;
 • Hộ kinh doanh cá thể theo quy định của pháp luật Việt Nam, cá nhân, hộ cá nhân có người đại diện pháp luật mang quốc tịch Việt Nam;
 • Các tổ chức mà thực hiện đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành

Các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.,...
Một số định nghĩa của đầu tư ra nước ngoài
Đầu tư ra nước ngoài là gì ?

 • Đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư trong nước chuyển vốn & thanh toán mua một phần và toàn bộ cơ sở kinh doanh & xác lập quyền sở hữu để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ngoài  Việt Nam, đồng thời trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư đó.

Tổ chức kinh tế ở nước ngoài là  gì ?

 • Tổ chức kinh tế ở nước ngoài còn gọi là ( doanh nghiệp nước ngoài ) là tổ chức kinh tế được thành lập & đăng ký kinh doanh ở nước ngoài theo quy định của pháp luật quốc gia và vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư để triển khai các hoạt động đầu tư ở quốc gia và vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư, trong đó các nhà đầu tư Việt Nam sở hữu một phần hay toàn bộ vốn đầu tư đó.

Các hình thức về vốn đầu tư ra nước ngoài:
Vốn đầu tư ra nước ngoài thể hiện dưới các hình thức sau:

 • Ngoại tệ trong tài khoản tại tổ chức tín dụng được phép & mua tại tổ chức tín dụng được phép hoặc ngoại hối từ nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
 • Tiền Việt Nam phù hợp với pháp luật về quản lý ngoại hối của Việt Nam.
 • Vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu , hàng hóa bán thành phẩm,hàng hóa thành phẩm, máy móc thiết bị
 • Giá trị quyền sở hữu công nghiệp, quy trình công nghệ, bí quyết kỹ thuật, dịch vụ kỹ thuật, thương hiệu, quyền sở hữu trí tuệ,
 • Các tài sản hợp pháp khác mà pháp luật quy định