Đăng ký lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:

Thủ tục đăng ký lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nươc ngoài được tiến hành như thế nào ? Cách thức thực hiện ra sao ? Thành phần hồ sơ gồm những gì ? Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài tại Công ty tư vấn Việt Luật xin giới thiệu tới quý khách toàn bộ nội dung về vấn đề này cụ thể như sau:

chuyen-doi-loai-hinh-doanh-nghiep-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai

Chuyên viên tư vấn pháp lý : 0965.999.345

Căn cứ pháp lý cho thủ tục hành chính:

 • Luật Đầu tư 2014
 • Luật doanh nghiệp 2014
 • Nghị định Số: 194/2013/NĐ-CP

Các hình thức đăng ký lại doanh nghiệp

 • Doanh nghiệp, công ty 100% vốn nước ngoài có một nhà đầu tư thì đăng ký lại thành công ty TNHH một thành viên.
 •  Doanh nghiệp liên doanh & doanh nghiệp, công ty 100% vốn nước ngoài có từ hai nhà đầu tư trở lên thì đăng ký lại thành công ty TNHH hai thành viên trở lên.
 •  Doanh nghiệp cổ phần đăng ký lại thành doanh nghiệp cổ phần.

Trình tự, thủ tục đăng ký lại doanh nghiệp

 • Công ty, doanh nghiệp  đề nghị đăng ký lại nộp hồ sơ theo quy định của Nghị định Số: 194/2013/NĐ-CP tại Cơ quan nhà nước cấp Giấy chứng nhận đầu tư ( GCNĐT )
 • Trường hợp không phải hỏi ý kiến các Bộ,ban, ngành thì trong thời hạn mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chức năng có thẩm quyền  cấp GCNĐT xem xét & cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
 • Trường hợp cần lấy ý kiến các Bộ, ban, ngành liên quan thì  trong thời gian xem xét cấp GCNĐT không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Cơ quan được hỏi có ý kiến bằng văn bản trong vòng mười lăm ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.
 • Trường hợp không chấp thuận & có yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ. Cơ quan cấp GCNĐT gửi thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho doanh nghiệp.
 • Cơ quan cấp GCNĐT có trách nhiệm ghi lại vào GCNĐT các nội dung quy định về quyền, nghĩa vụ, ưu đãi đầu tư & các cam kết hoặc điều kiện  của GPĐT & các Giấy phép đầu tư điều chỉnh & Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư .
 • Doanh nghiệp , tổ chức đăng ký lại phải nộp lại bản gốc GPĐt, các GPĐT điều chỉnh & Giấy chứng nhận điều chỉnh GPĐT đã cấp  cho cơ quan cấpGCNĐT khi nhận GCNĐt.

 Hồ sơ đăng ký lại bao gồm những bước như sau:
 

 • Bản đề nghị đăng ký lại doanh nghiệp  do người đại diện theo pháp luật ký, kèm theo danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên & danh sách cổ đông sáng lập công ty CP của doanh nghiệp sau khi đăng ký lại;
 • Bản sao hợp lệ GPĐT, các Giấy phép đầu tư điều chỉnh & Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư 
 • Điều lệ doanh nghiệp sửa đổi phù hợp với quy định của pháp luật về Luật Doanh nghiệp 2014;
 • Biên bản họp HĐ quản trị đối với công ty liên doanh; 
 • Biên bản họp HĐ quản trị & văn bản thống nhất của các nhà đầu tư nước ngoài  & của nhà đầu tư đối với doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài; 
 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty CP về việc đồng ý đăng ký lại doanh nghiệp & thông qua Điều lệ doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2014
 • Quyết định của chủ & các chủ doanh nghiệp & Hội đồng quản trị của công ty 100% vốn nước ngoài & quyết định của Hội đồng quản trị doanh nghiệp liên doanh & quyết định của Đại hội đồng cổ đông công ty CP có vốn đầu tư nước ngoài về việc đăng ký lại doanh nghiệp & thông qua Điều lệ doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2014
 • Biên bản , giấy tờ chứng thực của các cá nhân hoặc pháp nhân là thành viên của  doanh nghiệp sau khi đăng ký lại & của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sau khi đăng ký lại;
 • Báo cáo tài chính hai năm liền kề tại thời điểm đăng ký lại;
 • Các tài liệu theo quy định của Luật Đầu tư, Luật doanh nghiệp 2014 liên quan đến nội dung điều chỉnh.