Công ty 100% vốn nước ngoài là gì, ưu và nhược điểm?

Công ty 100% vốn nước ngoài là gì?
Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp thuộc sở hữu của Nhà nước đầu tư nước ngoài do Nhà đầu tư nước ngoài thành lập tại Việt Nam tự quản lý và tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh. Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài được thành lập theo hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn, có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, được thành lập và hoạt động kể từ ngày được cấp giấy phép đầu tư.
Vốn pháp định của Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài ít nhất phải bằng 30% vốn đầu tư. Đối với các dự án xây dựng công trình kết cấu hạ tầng, dự án đầu tư vào địa bán khuyến khích đầu tư, dự án trồng rừng, dự án có quy mô lớn, tỷ lệ này có thể thấp hơn nhưng không dưới 20% vốn đầu tư và phải được cơ quan cấp giấy phép đầu tư chấp nhận.

Tham khảo bài viết dịch vụ thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài

Công ty 100% vốn nước ngoài là gì?

Ưu nhược điểm của công ty 100% vốn nước ngoài:
Ưu điểm
- Vốn đầu tư dài hạn ít biến động.
- Chủ đầu tư được quyền quyết định đối với công ty do mức vốn đầu tư 100%
- Sử dụng công nghệ, trình độ quản lý tại nước ngoài

Nhược điểm
-Quản lý và sữ dụng nhân công phãi có hệ thống phù hợp,dể phát sinh bất đồng
-Cách chính sách ưu đãi chưa linh hoạt

Điều kiện thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam:
Để thành lập công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam. nhà đầu tư nước ngoài cần đáp ứng các điều kiện như sau:
- Có dự án đầu tư tại Việt Nam (dự án khả thi) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét.
- Có năng lực tài chính để triển khai dự án đầu tư tại Việt Nam.
- Có cam kết về nghĩa vụ với nhà nước Việt Nam về thuế, sử dụng lao động địa phương, sử dụng đất ...
- Có hồ sơ hợp lệ về việc thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam:
- Biên bản họp các cổ đông, thành viên trước khi thành lập công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam.
- Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam.
- Điều lệ công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam.
- Hợp đồng hợp tác kinh doanh của công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam.
- Giải trình về điều kiện tài chính và cơ sở máy móc kỹ thuật để làm đề án xin thành lập công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam.
- Danh sách sáng lập viên công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam.
- Biên bản họp công ty về việc góp vốn của sáng lập viên công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam.
- Giấy chứng nhận góp vốn cho từng cổ đông công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam.
- Quyết định bổ nhiệm Giám đốc công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam