Biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Việt Luật giới thiệu tới quý khách, quý nhà đầu tư toàn bộ biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư vào Việt Nam. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Thông tư Số: 16/2015/TT-BKHĐT với nội dung cụ thể như sau:

thu-tuc-dau-tu-va-bao-cao-hoat-dong-dau-tu

Chuyên viên tư vấn pháp lý: 0965.999345

>>> Biểu mẫu thực hiện thủ tục đánh giá và báo cáo hoạt động đầu tư 2017
Căn cứ pháp lý:

Phạm vi điều chỉnh :

 • Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư & biểu mẫu báo cáo đầu tư định kỳ áp dụng đối với nhà đầu tư, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam & các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư.
 • Thẩm quyền quyết định:
 • Biểu mẫu thực hiện dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ.

Đối tượng áp dụng:

 • Tổ chức kinh tế, nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam;
 • Cơ quan đăng ký dự án đầu tư;
 • Cơ quan có chức năng quản lý nhà nước về đầu tư;
 • Tổ chức, cá nhân khác có liên quan

Biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư được hiểu như thế nào ?

 

 • Phụ lục I quy định : Biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư áp dụng đối với tổ chức kinh tế, nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam 
 • Phụ lục II quy định :Biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư áp dụng đối với cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về đầu tư 
 • Phụ lục III quy định Biểu mẫu báo cáo đầu tư định kỳ áp dụng đối với tổ chức kinh tế, nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam
 • Phụ lực IV quy định : Biểu mẫu báo cáo đầu tư định kỳ áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư 

* Tổ chức, cá nhân, cơ quan khi sử dụng biểu mẫu phải bảo đảm đúng quy cách, nội dung & hình thức quy định tại Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT
* Biểu mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam được áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc.Trong đó  Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định( khổ A4) & được đăng công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.
* Việc ký các văn bản và biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư:

 

 • Trường hợp đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế:  trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư góp vốn thành lập tổ chức kinh tế là nhà đầu tư đứng tên & ký các văn bản, biểu mẫu thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.Sau khi thành lập tổ chức kinh tế là nhà đầu tư đứng tên & ký các văn bản, biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam;
 • Trường hợp đầu tư theo hình thức mua cổ phần, phần góp vốn, vốn góp: Tổ chức kinh tế và nhà đầu tư nhận góp vốn, phần góp vốn, vốn góp ký văn bản đề nghị góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp;
 • Trường hợp đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC: các bên tham gia hợp đồng BCC đứng tên & ký các văn bản, biểu mẫu thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

* Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư phải được nhà đầu tư quy định tại Khoản 4 Điều 3 Thông tư Số: 16/2015/TT-BKHĐT  ký tắt từng trang & ký đầy đủ tại trang cuối.
* Trường hợp với dự án của nhà đầu tư trong nước, thông tin về vốn đầu tư ghi tại các mẫu văn bản liên quan chỉ ghi bằng VNĐ