Biểu mẫu thực hiện thủ tục đánh giá và báo cáo hoạt động đầu tư 2017

Các nhà đầu tư, tổ chức kinh tế hoạt động đầu tư tại Việt Nam, cơ quan đăng ký đầu tư; Cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về đầu tư; Cá nhân, tổ chức khác muốn báo cáo hoạt động đầu tư định kỳ áp dụng đối với nhà đầu tư, thành phần kinh tế thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam và các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư phải sử dụng những biều mẫu nào để hợp thức hóa thủ tục đúng theo quy định của pháp luật. Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài tại Việt Luật xin chia sẻ tới quý khách hàng, thành viên các biểu mẫu thực hiện đầu tư và thủ tục đầu tư cụ thể như sau:

 

thu-tuc-danh-gia-va-bao-cao-hoat-dong-dau-tu

Cơ sở pháp lý và thủ tục hành chính.

Biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư

  • Biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam quy định tại Phụ lục I;
  • Biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư áp dụng đối với cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về đầu tư quy định tại Phụ lục II;
  • Biểu mẫu báo cáo đầu tư định kỳ áp dụng đối với nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam quy định tại Phụ lục III;
  • Biểu mẫu báo cáo đầu tư định kỳ áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư quy định tại Phụ lục IV.

Lưu ý chung về cách sử dụng và thực hiện đúng quy định pháp lý :

  • Biểu mẫu báo cáo đầu tư định kỳ áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư quy định tại Phụ lục IV.
  • Biểu mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam được áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được in trên giấy khổ A4, mẫu giấy do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định và được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.
  • Đối với dự án của nhà đầu tư trong nước, thông tin về vốn đầu tư ghi tại các mẫu văn bản liên quan chỉ ghi bằng đồng Việt Nam.
  • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư phải được nhà đầu tư quy định tại Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT ký tắt từng trang và ký đầy đủ tại trang cuối.

Quy định về việc kí các văn bản thực hiện dự án đầu tư 
Đối với trường hợp đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế:  trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư góp vốn thành lập tổ chức kinh tế là nhà đầu tư đứng tên và ký các văn bản, biểu mẫu thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Sau khi thành lập tổ chức kinh tế, tổ chức kinh tế là nhà đầu tư đứng tên và ký các văn bản, biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam;

  • Đối với trường hợp đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp: nhà đầu tư và tổ chức kinh tế nhận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp ký văn bản đề nghị góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp;
  • Đối với trường hợp đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC: các bên tham gia hợp đồng BCC đứng tên và ký các văn bản, biểu mẫu thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.