Bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Dịch vụ tư vấn đầu tư ra nước ngoài tại Việt Luật xin gửi tới quý khách, quý nhà đầu tư tham khảo và hướng dẫn cụ thể Bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (Áp dụng cho tất cả các dự án điu chỉnh)  cụ thể như sau:

dieu-chinh-giay-chung-nhan-dau-tu-ra-nuoc-ngoai

 

Mẫu số 3

BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
(Áp dụng cho tất cả các dự án điu chỉnh)

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

[01]

Nhà/các nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nướcngoài mã số……..do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày .... tháng... năm.... với nộidung như sau:

[02]

1. Tên và thông tin của nhà đầu tư thứ 1

2. Tên và thông tin của nhà đầu tư thứ 2

3. …… Tên và thông tin của nhà đầu tư tiếp theo (nếu có)

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ Ở NƯỚC NGOÀI

Dự án đã có Giấy phép/Văn bản chấp thuận đầu tư của nước tiếp nhận đầu tư số ……..ngày .... tháng .... năm .... do……(tên cơ quan) của nước……cấp.

1. Tình hình thực hiện các mục tiêu của dự án

.........................................................................................................

2. Tình hình thực hiện vốn đầu tư ra nước ngoài

Số tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài:................do Ngân hàng..........cấp.

Tính đến ngày.... tháng... năm.... , nhà đầu tư đã chuyển tiền ra nước ngoài để thực hiện dự án như sau (phân theo năm):..........

3. Tình hình thực hiện dự án ở nước ngoài: Tiến độ thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài, vốn đầu tư đã chuyển ra nước ngoài, số lao động Việt Nam đưa ra nước ngoài làm việc cho dự án.

4. Đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án đầu tư ở nước ngoài.

[14]

- Đánh giá hiệu quả kinh tế và thực hiện nghĩa vụ tài chính (Bảng mẫu - Phụ lục)

- Dự kiến khả năng và thời gian thu hồi vốn đầu tư:..................................................

- Giải trình về việc sử dụng lợi nhuận, thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước Việt Nam (kèm theo các văn bản liên quan nếu có)

[15]

II. NỘI DUNG ĐIU CHỈNH

Nhà đầu tư đăng ký điều chỉnh các nội dung sau:

1. Nội dung điều chỉnh 1:

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nướcngoài:.................

- Nay đề nghị sửa thành:...............................................................................................

- Lý do điều chỉnh:...............................................................................................

2. Nội dung điều chỉnh 2:

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nướcngoài:....................

- Nay đề nghị sửa thành:...............................................................................................

- Lý do điều chỉnh:...............................................................................................

3. Nội dung điều chỉnh 3 (nếu có)…………

III. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KT

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, tính chính xác của nội dung hồ sơ và hiệu quả đầu tư của dự án.

2. Chấp hành các quy định của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước tiếp nhận đầu tư.

V. HỒ SƠ KÈM THEO

Các văn bản (theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 83/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài, Điều 61 Luật Đầu tư và Điều 11 Nghị định số 83/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài đối với trường hợp dự án điều chỉnh phải có chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ):

- …………………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………

 

 

Làm tại …….., ngày….tháng…..năm……
Nhà đầu tư
Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)