BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Việt Luật giới thiệu tới quý khách, quý nhà đầu tư Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài Mẫu số 1 (Áp dụng cho tất cả các dự án đầu tư ra nước ngoài)  được áp dụng theo Thông tư  09/2015/ TT-BKHĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BẢN Đ NGHỊ 
CẤP GIẤY CHỨNG NHN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

[01]

Nhà/các nhà đầu tư đăng ký đầu tư ra nước ngoài với nội dung như sau:

[02]

I. NHÀ ĐẦU TƯ

 

1. Tên và thông tin của nhà đầu tư thứ 1

 

2. Tên và thông tin của nhà đầu tư thứ 2

 

3. .... (Tên và thông tin về nhà đầu tư tiếp theo (nếu có)

 

Ngoài ra, dự án có sự tham gia của đối tác nước ngoài,...(nếu có)

 

II. DỰ ÁN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

[03]

1. Tên dự án:…………………………

 

Tên tổ chức kinh tế ở nước ngoài (nếu có): ……………………

[04]

Tên giao dịch:…………………………………………………………

[05]

2. Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………

[06]

Địa điểm thực hiện dự án đầu tư:……………………………………………………

[07]

3. Mục tiêu hoạt động:

- …………………………………………………………………………………………

 

Quy mô dự án:…………………………………………………………………………

[08]

4. Vốn đầu tư:

 

- Tổng vốn đầu tư của dự án đầu tư tại nước ngoài là …… (bằng chữ) đô la Mỹ, tương đương …… (bằng chữ) đồng Việt Nam, tương đương …… (bằng chữ) đồng tiền nước tiếp nhận đầu tư (nếu có).

- Vốn đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư Việt Nam là …… (bằng chữ) đô la Mỹ, tương đương ……. (bằng chữ) đồng Việt Nam, tương đương …….(bằng chữ) đồng tiền nước tiếp nhận đầu tư (nếu có), trong đó:

[09]

Vốn góp của nhà đầu tư tại Việt Nam (Bảng mẫu - Phụ lục).

[10]

Giải trình về nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài: Dự kiến tiến độ góp vốn, nguồn vốn đầu tư, huy động vốn (theo bảng mẫu): …….…….…….…….…….…….…….

[11]

5. Tiến độ thực hiện hoạt động đầu tư của dự án dự kiến kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài:

[12]

6. Lao động: Dự án dự kiến sử dụng tổng số ……. lao động; trong đó có……. lao động Việt Nam đưa ra nước ngoài.

 

7. Kiến nghị của nhà đầu tư (nếu có)…….…….…….…….…….…….…….…….

 

III. NHÀ ĐU TƯ CAM KẾT

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ và hiệu quả đầu tư của dự án;

2. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam, quy định của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và pháp luật của …… (quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư).

IV. HỒ SƠ KÈM THEO

Các văn bản (theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 83/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài; hoặc Điều 9 Nghị định số 83/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài đối với trường hợp dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ):

- …….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….

- …….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….

 

 

Làm tại…….., ngày….tháng…..năm……
Nhà đầu tư
Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)