Văn bản pháp quy

Mẫu quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư 

Văn bản chấp thuận, từ chối đề nghị giãn tiến độ đầu tư

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng điều hành

Mẫu quyết định biện pháp bảo đảm thực hiện dự án đầu tư

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trường hợp điều chỉnh

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Văn bản quyết định chủ trương đầu tư của ubnd tỉnh

Văn bản thông báo thực hiện dự án đầu tư

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI SANG

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Kính gửi: Cơ quan đăng ký đầu tư

I. NHÀ ĐẦU TƯ

Pages